Making an application takes a lot of time, energy and sources. Asks for lot of planning, it's neverending cycle of new ideas, developing functions, making user interface, debugging and distribution.

I can develop applications for Mac OS X, Windows and Linux. From the first idea, through development, to the version you can call usable. If you need an application, ask me - maybe i can help.

Tvorba programu stojí veľa času, energie a zdrojov. Vyžaduje veľa plánovania, je to nekonečný cyklus nových nápadov, vyvíjania funkcií, tvorby užívateľského prostredia, odstraňovania chýb a distribúcie.

Dokážem vyvinúť aplikácie pre operačné systémy Mac OS X, Windows a Linux. Od prvého nápadu, cez vývoj, až po verziu ktorú môžete nazvať použiteľnou. Ak potrebujete program, opýtajte sa ma - možno dokážem pomôcť.Whian.net
 • Whian.net is set of tools for having and managing your own website more easy. Content management system (CMS) with unique functions.
  Available for Mac OS X and Windows.
 • Publikátor ponúka jednoduchšie nástroje pre jednoduchšie získanie a spravovanie vašej vlastnej stránky. Redakčný systém s množstvom výnimočných funkcií.
  Pre platformy Mac OS X a Windows.


DiskLister
 • DiskLister creates databases of files on your DVD or CD backups. Databases can be searched and browsed very fast to find file you're looking for. Now with client/server search over the local network.
  Available for Mac OS X, Windows and Linux.
 • DiskLister slúži na tvorbu databáz súborov na vašich DVD a CD zálohách. Databázy môžu byť veľmi rýchlo prehľadávané, vďaka čomu ľahko objavíte hľadaný súbor. Teraz dokonca s klient/server podporou vyhľadávania cez sieť.
  Pre platformy Mac OS X, Windows a Linux.


OMS adresar and organizer
 • Adresar (slovak word for address book) is set of applications for organizing contacts and meetings. It was developed for sales department of OMS company to manage their contacts and sale manageger meetings on events. It features functions like contacts' filtering, synchronization between users, printing meeting schedules, more levels of users, data saved into cross-platform databases. Some of these functions will be used in my e-business solution.
  Tested on Mac OS X and Windows.
 • Adresár je súbor programov pre organizovanie kontaktov a stretnutí. Bol vyvinutý pre oddelenie predaja spoločnosti OMS, pre zorganizovanie ich kontaktov a stretnutie manažérov na výstavách. Obsahuje funkcie ako filtrovanie a synchronizácie kontaktov medzi užívateľmi, tlač rozvrhov stretnutí, viaceré úrovne užívateľov, dáta ukladané do cross-platformových databáz. Niektoré z týchto funkcií budú použité v mojom e-business riešení.
  Testované na Mac OS X a Windows.


Zrkadlo
 • Zrkadlo (slovak word for mirror) is an application for layout articles and advertisements in newspapers and magazines. Originaly started to develop for regionPRESS, but not finished, now preparing for comeback. Contact me, to learn more, or to try demo.
  Tested on Mac OS X and Windows.
 • Zrkadlo je program pre navrhovanie rozloženia článkov a inzerátov v novinách a časopisoch. Pôvodne som ho začal vyvíjať pre regionPRESS, no nedokočil, v súčasnosti pripravujem jeho návrat. Kontaktujte ma pre viac informácií prípadne demo.
  Testované na Mac OS X a Windows.