I like to create nice pages that represent smart solutions that fit to customer's needs. If i was more interested in visual design in the past, now it's the code i'm playing with more often.

Rád vytváram pekné stránky reprezentujúce šikovné a na mieru šité riešenia, ktoré tešia zákazníkov. Ak som sa v minulosti viac zaujímal o vizuálnu časť stránok, dnes je práve kód mojou obľúbenejšou hračkou.AluSlovakia
 • Website for AluSlovakia company, based od my Whian.net CMS - www.aluslovakia.sk. I'm author code, on design i cooperated with furuglas.com .
 • Stránky pre firmu Aluslovakia, postavené na redakčnom systéme Publikátor.sk - www.aluslovakia.sk. Som autorom kódu, na grafickej časti som spolupracoval s furuglas.com .


James ZH
 • Website for clibimg club, that i'm member of, based od my Whian.net CMS - James Žiar nad Hronom. I'm author of both - graphic and code.
 • Stránky pre lezecký klub, ktorého som členom, postavené na redakčnom systéme Publikátor.sk - James Žiar nad Hronom. Som autorom oboch častí - grafickej aj kódu.


City
 • Web offered to city of Žiar nad Hronom, based od my Whian.net CMS, now used as example of using Whian.net for website of city. I'm author of both - graphic and code.
 • Stránky ponúknuté mestu Žiar nad Hronom, postavené na redakčnom systéme Publikátor.sk, teraz slúžiace ako príklad použitia Publikátora pre stránky mesta. Som autorom grafiky aj kódu.


Whian.net
 • Website of my CMS Whian.net. I'm author of both - graphic and code.
 • Stránky môjho redakčného systému Publikátor.sk. Som autorom oboch častí - grafickej aj kódu.


Tlačiarne BB
 • New version of website for Printhouse BB - design by Esprint, code by me.
 • Nová verzia stránok Tlačiarní BB - vizál od Esprintu, kód je môj.


Kusák
 • Website of small czech printhouse named Grafické podniky Kusák - www.kusak.cz. I'm author of both - graphic and code.
 • Stránka malej českej tlačiarne s názvom Grafické podniky Kusák - www.kusak.cz. Som autorom oboch častí - grafickej aj kódu.


Ctibor
 • Website of fencing and acting group from part of Slovakia called Záhorie - www.ctibor.sk. It contains forum, gallery (opnesource projects used), news (my whian.net system) and static websites. I'm also author of graphic, with beautiful drawings, drawn by Pavol "Bača" Benža.
 • Stránky záhoráckého šermírsko-divadelného spolku - www.ctibor.sk. Obsahujú fórum a galériu (upravené opensource projekty), novinky (môj whian.net systém) a statické stránky. Som aj autorom grafického návrhu, s krásnymi kresbami, ktoré pre ctiborákov kreslí Pavol "Bača" Benža.


Floradies
 • For Florus my work was to place visual design i get on old site, make HTML code more valid and improve rest of the code but keep it work similar to the original. Floradies is a e-shop of Florus company. Customer wanted low-cost e-shop, so i get free code, localized the texts, created new functions user wanted and put his visual design on top of it.
 • Mojou prácou v prípade stránok Florus bolo dať stránkam nový dodaný dizajn, urobiť kvalitnejší HTML kód a vylepšiť zostávajúci kód aby zároveň fungoval podobne ako pôvodný. Floradies je internetový obchod firmy Florus. Zákazník chcel lacný internetový obchod, takže som upravil bezplatný kód, lokalizoval texty, vytvoril nové funkcie podľa požiadaviek klienta a na to všetko dal dodaný vizuál.


Volejbalový klub Senica
 • website of the Senica Volley Team, that was sponsored by OMS. Design remains the same, my work was to make better code.
 • stránky Senického volejbalového tímu, ktorý bol sponzorovaný OMSkou. Vizuál ostáva ten istý, mojou prácou bolo vytvoriť lepší kód.


OMS
 • Lot of of development services for OMS company for almost 3 years. Code optimization (separates functions, codes and design), content is updated more easy, porting catalogue design for web - things that helped to grow number of visitors almost 3-times, made website to load faster and company started to climb up in search engines' results.
  To visitors, partners and managers i brought large website in 3 languages, with functions like search, news, galeries, functions that generated mini PDF-catalogs according to visitors settings, friendly URLs, related files download.
  I also created many extra applications, like list of car usage, or small aplications for getting data from managers. Many more small services.
 • Veľké množstvo vývojárskych služieb pre firmu OMS po dobu takmer 3 rokov. Optimalizácia kódu (navzájom oddelená funkčnosť, kódy a dizajn), zjednodušenie úprav obsahu, ale aj prenesenie vizuálu z katalógu na web - veci vďaka ktorým sa návštevnosť stránok takmer strojnásobila, zrýchlilo sa nahrávanie obsahu a firma sa vo vyhľadávačoch začala posúvať na prednejšie pozície vo výsledkoch.
  Návštevníkom, partnerom a manažérom som zároveň priniesol rozsiahly web v 3 jazykoch, s funkciami ako vyhľadávanie, novinky, galérie, generovanie mini PDF-katalógov podľa zadaných kritérií, priateľské URL adresy, súvisiace súbory na stiahnutie.
  Zároveň som vytvoril množstvo extra aplikácií, ako napríklad kniha jázd, či drobné aplikácie pre zisťovane názoru manažérov. Mnoho ďalších drobných šlužieb.


Lance Armstrong
 • site for Czech partner Altimax. My design and code based on XHTML and CSS technologies, so it could be developed very fast and for good partner like Altimax also for very good price.
 • stránky pre českého partnera Altimax. Môj vizuál a kód postavený na XHTML a CSS technológiách, takže mohol byť vyvinutý veľmi rýchlo a pre dobrého partnera ako Altimax aj za veľmi dobrú cenu.


Whian
 • my personal project for everyone who loves the nature, also a test site for my Whian.net CMS. I used my photos from my personal galleries for graphic elements of this site.
 • môj súkromný projekt pre všetkých čo milujú prírodu, tiež testovací portál pre môj redakčný systém Whian.net. Pre tvorbu vizuálu som použíl fotky prírody zo svojich súkromných galérií.


Svět lyžování
 • this was my first table-based big portal project, created on request for my Czech partner Altimax. I'm author of the code, and co-author of the visual part of the site. I worked on it for 3-4 months, everything on it was developed from ground, with partner's needs and requests in mind and lot of communication, that was made by internet and phone.
 • toto bol môj prvý veľký projekt portálu postaveného na tabuľkách, vytvorený podľa požiadaviek pre môjho českého partnera Altimax. Som autorom kódu a spoluautorom vizuálnej časti portálu. Pracoval som na ňom 3-4 mesiace, všetko bolo vyvinuté od základov, mysliac na partnerove potreby a požiadavky a množstvom komunikácie, prebiehajúcej cez internet a telefón.


Svět lyžování
 • Website for Softplus with free-code e-shop. My code.
 • Stránky pre Softplus s free kódom pre internetovy obchod. Môj kód.


Betamont
 • Simple website for Betamont company in 3 languages - my code, my design.
 • Jednoduché stránky pre firmu Betamont v 3 jazykoch - môj kód, môj dizajn.


Tlačiarne BB
 • website of Printhouse BB, one of the biggest and most prestige printhouses in Slovakia. Their request was to create website, that they can modify offline by themself without using databases. I'm the author of the code, the visual part was created by all interested sides, but the most of if was created by the advertising agency Esprint.
 • stránky Tlačiarní BB, jednej z najprestížnejších a najväčších tlačiarní na Slovensku. Ich požiadavka bola vytvoriť stránky, ktoré si budú môcť sami offline upravovať s absenciou použitia databáz. Ja som tvorcom kódu, na vizuáli mali podiel všetky strany, najviac však reklamná agentúra Esprint.


Esprint
 • Website for Slovak tenis cup of medics - design by Esprint, code by me.
 • Stránka Mastrovstiev Slovenska zdravotníkov v tenise - vizuál Eprint, kód ja.


Esprint
 • website i created for good partner, advertising agency Esprint. Both, code and design are by me. They wanted simple but impressive webpages, that they can change by simply changing the pictures.
 • stránky, ktoré som vytvoril pre dobrého partnera, reklamnú agentúru Esprint. Som tvorcom kódu aj celého vizuálu. Chceli jednouché no pôsobivé stránky, ktoré by si mohli meniť jednoducho vymenením obrázkov.