I have interesting history of work for different parts of printing industry.

Making even a simple leaflet takes more than most people think - from getting customer, to acquire good pictures and texts, to putting it all together into something nice, make changes customer wants, making good output for printhouse and getting paid :).

In present i'm not professionally interested in DTP any more.

Mám zaujímavú históriu práce v rozličných častiach polygrafického priemyslu.

Vytvoriť napríklad aj jednoduchý leták, obnáša viac než si mnohí uvedomujú - od získania klienta, dobrých obrázkov a textov, cez poskladanie všetkého do niečoho pekného, vykonanie zmien ktoré si klient želá, až po vytvorenie dobrého výstupu pre tlačiareň a zaplatenie za prácu :).

V súčasnosti sa už DTP profesionálne nevenujem.Kusák
  • Work for Grafické podniky Kusák, mark the end of my profesional interest in printings. I decided for web and codes. And it was a great goodbye, to work for printhouse with more than 100 years tradition, with good people, that like the smell of print.
  • Práca pre Grafické podniky Kusák označuje koniec môjho profesionálneho záujmu o tlačoviny. Rozhodol som sa totiž pre web a kódy. A bola to krásna rozlúčka, pracovať pre tlačiareň s viac ako 100-ročnou tradíciou, s dobrými ľudmi, ktorí majú radi vôňu tlače.


Harmanec-Kuvert
  • Harmanec-Kuvert or Prodent catalogues are some of prints i worked on with Esprint. These guys are real profesionals, they make great prints and thanks to them i learned a lot about this business.
  • Katalógy Harmanec-Kuvert či Prodent sú niektoré z tlačovín, na ktorých som pracoval s Esprint-om. Títo páni sú skutoční profesionáli, robia skvelé tlačoviny a vďaka nim som sa o tomto odvetví veľa naučil.


regionPRESS
  • Time i worked for local branch of regionPRESS advertisement papers, was good lesson of what low-cost advertisement takes. It learned me to work fast, to comunicate with customer that don't know what he wants, to be patient. More than year i was every week one of those people, that work to place advertisement papers into your mailbox.
  • Obdobie práce pre tunajšiu pobočku reklamných novín regionPRESS, bolo dobrou lekciou v tom, čo obnáša toto odvetvie. Naučilo ma to pracovať rýchlo, komunikovať s klientom aj keď nevie čo chce, byť trpezlivý. Viac ako rok som bol jedným z ľudí, ktorých prácou je dostať reklamné noviny do vašej schránky.


Pharmacopola leaflets
  • I mark my profesional DTP beginings with making leaflets for Pharmacopola, even there were more printings before (advertisements for magazines, work for EM DESIGN). That's because it was my first more complex work, with all it takes - communication with customer, taking care of pictures, texts, corrections.
  • Za míľnik svojich profesionálnych začiatkov v DTP považujem letáky pre Pharmacopola, hoci už predtým tu som pracoval na tlačovinách (reklamy do časopisov, práca pre EM DESIGN). To preto, lebo išlo o moju prvú komplexnejšiu prácu, so všetkým čo k tomu patrí - komunikácia s klientom, starostlivosť o obrazové a textové podklady, korekcie.


Dar
  • This is where it all begins. I'm writing my first book and publish it by myself. That's how reader becomes writer and starts to learn more about how books and other printed things are born.
  • Tu sa to všetko začína. Píšem moju prvú knihu a sám si ju vydávam. Tak sa čitateľ stáva tým čo píše a začína sa zaujímať o to, ako sa rodia knihy a iné tlačené veci.