( Whian DiskLister )

creative
workshop
products/produktyClimber's Routes
 • Climber's Routes is webapplication for climbers to track routes they climbed and create open database of routes to search and browse. Based on Whian.net core.
 • Lezecký denník sú internetové stránky pre lezcov, na evidenciu ich prelezených ciest a tvorbu otvorenej databázy ciest na vyhľadávanie a objavovanie. Postavené na jadre Publikátora.Whian.net
 • Whian.net is set of tools for having and managing your own website more easy. Content management system (CMS) with unique functions.
  Available for Mac OS X and Windows.
 • Publikátor ponúka jednoduchšie nástroje pre jednoduchšie získanie a spravovanie vašej vlastnej stránky. Redakčný systém s množstvom výnimočných funkcií.
  Pre platformy Mac OS X a Windows.software
 • DiskLister creates databases of files on your DVD or CD backups. Databases can be searched and browsed very fast to find file you're looking for. Now with client/server search over the local network.
  Available for Mac OS X, Windows and Linux.
 • DiskLister slúži na tvorbu databáz súborov na vašich DVD a CD zálohách. Databázy môžu byť veľmi rýchlo prehľadávané, vďaka čomu ľahko objavíte hľadaný súbor. Teraz dokonca s klient/server podporou vyhľadávania cez sieť.
  Pre platformy Mac OS X, Windows a Linux.Zrkadlo
 • Zrkadlo (for now in slovak only) is an application for newspaper layout management. It may be usefull where content is placed in frames and is need to organize it. Helps to manage advertisements and other content in pages (with info mode and color mode), remembers money for single advertisement and counts money for all advertisements in print, saves data into XML file. Working on support for sending data to server and GUI.
  Will be available in future for Mac OS X, Windows and Linux.
 • Zrkadlo je program pre organizáciu miesta v novinách. Môže byť užitočné všade tam, kde je obsah ukladaný do rámou a je treba ho organizovať. Pomáha organizovať reklamy a iný obsah do strán (s módom pre informácie a módom pre farebnosť), pomätá si peniaze pre jednotlivé inzeráty a počíta peniaye pre všetky inzeráty vo vydaní, ukladá dáta do XML súboru. Pracuje sa na podpore pre posielanie dát na server a GUI.
  Bude dostupný v budúcnosti pre Mac OS X, Windows a Linux.