creative workshop
news/novinky


Zlatý Bažant
2013-04-04T07:12:02+01:00


Amoeba
2013-01-09T16:36:17+01:00


Acidko
2012-05-11T13:58:17+01:00


Kremsa
2011-10-17T12:37:10+01:00
 • Started to work for slovak branch of Kremsa company.
 • Začal som pracovať pre slovenskú pobočku spoločnosti Kremsa.


Christmas 2010 and New Year 2011
2010-12-20T15:17:10+01:00
 • Merry Christmas and successful New Year :)
 • Pekné Vianoce a úspešný Nový rok želám :)


project in progress
2009-10-08T13:59:59+01:00
 • Simple website for my father's workshop Jozef Zúbrik. One simple webpage, both design and code by me.
 • Jednoduchá webstránka pre dielňu môjho otca Jozef Zúbrik. Jedna webstránka, dizajn aj kód odomňa.


project in progress
2009-10-08T13:59:59+01:00
 • Last months I'm working on project of czech internet DVD rental & e-shop DVD Klub. It's a complex project. Fixing defect codes, finding and fixich bugs, development of new functions, recoding old ones, consulting, analyses. From visitors enviroment and registered users, to administration system of whole rental.
  E-shop is available for Slovakia too, the rental service for Slovakia is in development.
 • Posledné mesiace pracujem na projekte českej internetovej DVD požičovne spojenej s e-shopom DVD Klub. Je to komplexný projekt. Opravy nefunkčných kódov, hľadanie a náprava chýb, vývoj nových funkcií, prerábanie starých, poradenstvo, analýzy. Od prostredia pre návštevníkov, cez registrovaných užívateľov, po administračný systém celej požičovne.
  E-shop je už dostupný aj pre Slovensko, vstup služieb požičovne na Slovensko je vo vývoji.


I'm bussy
2009-03-15T11:28:32+01:00
 • I'm working mostly on project of my client (details later) this year. Therefore, work on new functions for Whian.net is going to slow down, other development will freeze for some time. Of course, nothing's changing for existing customers. I will also go into new things/projects only if i find them really very special.
 • Som tento rok zatiaľ značne zamestnaný prácou na projekte klienta (podrobnosti časom). Práce na nových veciach pre Publikator.sk preto pokračujú o niečo pomalšie, ostatný vývoj dostane na čas pauzu. Samozrejme pre existujúcich klientov zostáva všetko po starom. Do nových vecí sa teraz budem púštať len výnimočne.


Dovolená v Beskydech
2009-01-19T17:01:02+01:00
 • Small website for cottages in Beskydy - my work was to put together pieces and make a website, customer wanted. Fast and nice job.
 • Malé stránky chát v Beskydách - mojou prácou bolo dať jednotlivé kúsky dokopy a urobiť z nich webstránku, podľa požiadaviek klienta. Rýchla a pohodová práca.


Novy clanok na blogu
2009-01-07T11:55:11+01:00


RP redesign
2008-12-18T16:12:10+01:00
 • It's christmass time and i wish to everyone,
  to meet only good and nice things,
  to enjoy all nice moments that meet you,
  to make all bad things change into good ones.
  I add simple christmass card in slovak.
 • Sú tu Vianočené sviatky a ja všetkým známym i neznámym
  želám, aby sa Vám pritrafili iba dobré a pekné veci,
  nech sa Vám darí užívať si k spokojnosti pekné chvíle,
  a všetko zlé nech sa celý rok na dobré obracia.
  Pripájam k tomu jednoduchú sviatočnú kartu pre potešenie.


Ctibor redesign

RP redesign

Muzeum redesign
2008-10-13T21:00:12+01:00
 • When resting from codes, sometimes i'm playing with design a bit. Guys from Ctibor had nice new photo, which was inspiration to create them new webdesign for ctibor.sk. I found some old work for RegionPress, which i finished and offered them for redesign of their web - unfortunately not interested. Another redesign i work on is offered for one museum - but it§s too soon to write o show more about it :).
 • Keď oddychujem od kódov, niekedy sa trochu hrám s tvorbou vizuálov. Chalani zo Ctibora mali peknú novú fotku ktorá bola inšpiráciou pri tvorbe nového vizuálu pre ctibor.sk. Našiel som starý návrh pre RegionPress, ktorý som dokončil a ponúkol im pre zmenu vizuálu ich webu - žiaľ nezaujalo. Ďalšia zmena vizuálu na ktorom pracujem je ponúknutá istému múzeu - je však priskoro pre viac informácií či náhľadov :).


Leto 2008 Summer
2008-09-22T14:52:31+01:00
 • This summer i was recharging my batteries and getting inspiration, trying to take a break. In my photo gallery you can check out, if i was successful to make pottery, what bow i made myself and what great people i met. I add some photos from climbing journeys and link to short animation Stromopis by Barbara Odokienko, that i produced and which you can see and vote for it on azyl.sme.sk website.
  After holiday i had luck to be on one absolutely great wedding (thank you Evka), but before i made new release of Publisher, soon i will introduce preview of my new work organizing software and also new module for CMS Whian.net
 • Toto leto som sa snažil načerpať nové sily a nápady, ale predovšetkým si aktívne oddýchnuť. V mojej fotogalérií si môžete pozrieť, nakoľko som bol zručný pri práci s hlinou, aký luk sa mi podarilo vyrobiť si a koľko úžasných ľudí som stretol. Pripájam aj linky na pár fotiek z výletov za lezením a odkaz na krátky animovaný film Barbary Odokienkovej Stromopis, ktorý som produkoval a ktorý si môžete pozrieť i zaň zahlasovať v súťaži na azyl.sme.sk.
  Po prázdninách som ešte stihol skočiť na jednu úplne super svadbu (vďaka Evka), no už predtým som pripravil nový release Publikátora, čoskoro predstavím prvú ukážku vyvíjaného nového programu pre organizáciu práce a tiež nový modul pre redakčný systém Whian.net


DiskLister v Slovenčine
2008-05-02T20:31:11+01:00
 • Slovak localization of DiskLister and his website. Help me to translate DiskLister and his website into world languages and get registration of DiskLister Admin.
 • Slovenská lokalizácia DiskListera a jeho webstránky. Pomôžte mi preložiť DiskLister a jeho webstránku do svetových jazykov a získajte registráciu DiskLister Admina.


DiskLister Server and Client
2008-04-23T11:03:15+01:00


aluslovakia.sk and portfolio
2008-04-12T15:50:50+01:00
 • Finished site of Alu Slovakia company, based on Whian.net CMS.
  I updated my portfolio and some small fixes elsewhere on site. Portfolio now contains 4 groups of work (software, web, DTP, other) for more easy navigation. On the end of portfolio text, you can also find link to my old portfolio with drawings, photos, music and other stuff.
 • Dokončil som stránky firmy Alu Slovakia postavené na redakčnom systéme Publikátor.
  Aktualizoval som svoje portfólio a tiež upravil pár drobností inde. Pre zjednodušenie orientácie v portfóliu, to teraz pozostáva zo 4 skupín (software, web, DTP a ostatné). Na konci textu v portfóliu nájdete aj linku na moje staré portfólio s kresbami, fotkami, eknihami, a ostatnými vecami.


new cw.sk
2008-03-10T11:52:02+01:00


new cw.sk
2008-02-19T00:42:57+01:00
 • Time is running so fast these days. I prepared oms.sk for new design and features + removed all not-mine-old-ugly-stuff from system code. AluSlovakia company has new website based on Whian.net CMS and i also did some work on Whian.net itself. And something special - DiskLister is getting GUI ;). Lot more happened, most of it was work, but found enough time for myself and start to climb.
 • Čas letí tak rýchlo tieto dni. Pripravil som oms.sk na nový dizajn a funkcie + odstránil som z kódu systému všetok starý, cudzí, škaredý bordel. Firma AluSlovakia má novú stránku postavenú na Whian.net CMS, taktiež som sa venoval samotnému Whian.net. A niečo špeciálne - DiskLister bude mať nové GUI ;). Taktiež som napísal články o Inkscape a Blender. Stalo sa toho oveľa viac, väčšinou išlo o prácu, no našiel som si čas a začal som konečne liezť.


new cw.sk
2007-12-21T21:45:37+01:00
 • Merry Christmas, Happy New year and all good things from MacO. Here is present from me - christmas card, i created in my favorite application Inkscape.
 • Pekné Vianoce, Šťastný Nový rok a všetko dobré, všetkým želá MacO. Tu je darček odo mňa - vianočný pozdrav, ktorý som nakreslil v mojom obľúbenom programe Inkscape.


new cw.sk
2005-11-05T21:15:50+01:00
 • front page changed - to better represent what i do, to give the most of relevant information in one click.
 • úvodná stránka sa zmenila - aby lepšie predstavovala to čo robím a ponúkla väčšinu súvisiacich informácií už po jednom kliknutí.


October news
2007-10-22T23:01:17+01:00


MacBlog podcast
2007-09-10T10:14:00+01:00
 • This morning, server MacBlog.sk published podcast interview with me (in Slovak). MacBlog.sk is nice slovak website for comunity of Apple products users. Interview is about my almost 8 year history of using computers with bitten apple and my work, including Whian.net project.
 • Na serveri MacBlog.sk sa dnes ráno objavil podcast rozhovor s mojou maličkosťou. MacBlog.sk je elegantný server venovaný komunite užívateľov produktov nahryznutého jabĺčka. V rozhovore je o mojej takmer už 8 ročnej histórii používania týchto počítačov a mojej práci, vrátane projektu Publikátor.sk.


New photos/Nové fotky
2007-09-07T11:50:00+01:00
 • I started to put online my new or not published photos in gallery of Green Whian site (green.whian.net/gallery/). You can find there photos from 2006 Romania journey and from pottery weekends. More will come soon - maybe :).
 • Začal som dávať na internet moje nové, či nepublikované fotky do galérie Zelených stránok (zeleny.publikator.sk/gallery/). Nájdete tam fotky z výletu po Rumunsku z roku 2006 a z keramických víkendov. V blízkej dobe pribudnú ďalšie - možno :).


Whian.net leták
2007-05-26T14:14:00+01:00
 • With first public release of Whian.net Publisher application getting closer, you can find more information about Whian.net content management system. User guides of Whian.net Publisher and Whian.net Designer applications can be found on Whian.net downloads page.
 • S blížiacou sa prvou verejnou verziou programu Whian.net Publisher je možné nájsť viac informácií o redakčnom systéme Whian.net. Jednou z posledných je PDF leták so základnými informáciami o Whian.net, vytvorený s pomocou open-source programov Blender, Inkscape a Scribus. Nájdeš ho spolu s príručkami o programoch Whian.net Publisher a Designer na stránke Whian.net stiahnutí.


sokol/hawk
2007-04-10T23:49:00+01:00
 • Last days i had enough time, to work for myself. That means, that finaly my own projects are in move. I'm now working mostly on whian.net CMS and its Publisher, Manager and Designer tools, so they will hopefully soon pass into first public beta release.
  To not get mad of all that code, i'm sometimes writing, but more i work on illustrations for story. I'm preparing to draw background for shaman girl and working on ghost of the forrest and his totems (first finished is the hawk).
 • Posledné dni som mal dostatok času, na prácu pre seba. To znamená, že moje vlastné projekty sú "v pohybe". Pracujem teraz predovšetkým na whian.net CMS a jeho Publisher, Manager a Designer nástrojoch, takže by sa hádam mohli v čoskoro posunúť do prvej public beta verzie.
  Aby som sa nezbláznil zo všetkého toho kódu, občas píšem, ale viac sa venujem ilustráciám pre príbeh. Pripravujem sa na kresbu pozadia za postavu mladej šamanky a pracujem na duchovi lesa a jeho totemoch (prvý dokončený je sokol).


Faun
2007-03-30T00:40:00+01:00


nio 2007
2007-03-16T13:00:00+01:00


Hard working
2007-03-05T23:12:45+01:00
 • February and march are probably filled by work. I have already completed simple DVD and small presentation for OMS, refreshing now their sortiment on their website. In march, the TBB printhouse is back (see news from year 2004) to get their new look into new code. When i get some time, i work hard on my whian.net too. I'm interested, what the april will bring.
 • Február aj marec vyzerajú byť plné práce. Vo februári som dokončil jednoduché DVD a malú prezentáciu pre OMS, aktualizujúc teraz sortiment na ich stránkach. V marci sa vrátila Tlačiareň BB (viď novinky z roku 2004), aby preniesla svoj nový vizuál do nového kódu. Keď si ulovím trochu času, usilovne robím aj na mojom whian.net. Som zdvedavý, čo prinesie apríl.


Prvé čary
2007-01-25T23:02:55+01:00
 • Sorry - in slovak only.
 • Už dlhšiu dobu po trošičke zbieram slová svojej tretej knihy (zbierky nepočítam) s názvom "Čaro". Dnes v noci som rozposielal prvých pár strán niektorým z mojich čitateľov. Písanie sa nachádza iba v úvodných častiach, no som zvedavý na prípadné reakcie. Po dokončení sa samozrejme objaví medzi ostatnými e-knihami na týchto stránkach.


*2006
2007-01-05T12:25:55+01:00
 • Another website from my workshop www.kusak.cz. It's an old printhouse in Moravia. Including new visual design, it was a part of a whole package of services for this company.
 • Ďalšia stránka z mojej tvorivej dielňe www.kusak.cz. Je to stará tlačiareň na Morave. Vrátane nového vizuálu, to bola časť z väčšieho balíka služieb pre túto spoločnosť.


*2006
2006-12-26T20:00:00+01:00
 • Beautiful holiday and good year 2007 for everyone. This year i had that christmass mood as i used to have in past. I enjoyed it a lot, with all that magic and peace in mind. Last months it was sometimes hard, so this was great.
  I travel a lot to Czech republic for work last two months and probably i still will in near future.
 • Krásne sviatky a pekný rok 2007 všetkým. Tento rok ma ovládla vianočná nálada tak, ako kedysi. Užil som si ten oddych a vychutnal som si opäť to kúzlo, a to s veľkou radosťou. O to viac, že poslednou dobou toho bolo na mňa dosť.
  Cestujem teraz kvôli práci často na Morave a zrejme tam ešte nejakú dobu pobudnem, preto mi prosím na slovenské číslo volajte iba cez voľné dni - cez pracovný týždeň prosím radšej napíšte :).


Whian.net project
2006-12-06T18:00:00+01:00
 • Yesterday i had some small Christmass. I started to reveal Whian.net project on www.whian.net. It offers more simple tools to get and manage your own website. Without special knowledge, it enables you to have nice and good website. Even now, when project is young, it has many special advantages, which will grow to be better.
 • Včera som mal také malé Vianoce. Na www.whian.net som začal odkrývať projekt Whian.net. Ten ponúka jednoduchšie nástroje k získaniu a spravovaniu svojej vlastnej stránky. Bez potreby špeciálnych znalostí umožní mať pekné a dobré stránky. A hoci je projekt ešte mladý, už teraz má mnoho výnimočných predností, ktoré sa budú ďalej vylepšovať.


leaves/listy
2006-10-09T11:17:17+01:00
 • I love "indian summer", i like that smell, colors and wind. After I returned from holiday in Romania, i started to work hardly. I'm preparing my own packages of CMS (content management system) and hosting, packages that should make online publishing easier. Colorful autumn leaves will be probably symbols of these packages.
 • Mám veľmi rád "indiánske/babie leto", páči sa mi tá vôňa, farby a vietor. Po tom ako som sa vrátil z dovolenky v Rumunsku, pustil som sa naplno do práce. Pripravujem svoje vlastné balíky CMS (systém správy obsahu) a hostingu, balíky, ktoré by mali urobiť publikovanie na internete jednoduchším. Farebné listy jesene budú pravdepodobne symbolmi týchto balíkov.


Ctibor
2006-08-04T14:45:00+01:00
 • I'm very happy to finally show you online website of fencing and acting group from part of Slovakia called Záhorie - www.ctibor.sk. It contains forum, gallery (modified opensource projects), news (my whian.net system) and static websites. I'm also author of graphic, with beautiful drawings, drawn by Pavol "Bača" Benža. Thank you guys for your patience.
 • Som veľmi rád, že môžem konečne online predstaviť stránky záhoráckého šermírsko-divadelného spolku - www.ctibor.sk. Obsahujú fórum a galériu (upravené opensource projekty), novinky (môj whian.net systém) a statické stránky. Som aj autorom grafického návrhu, s krásnymi kresbami, ktoré pre ctiborákov kreslí Pavol "Bača" Benža. Ďakujem chalanom za trpezlivosť.


2006-07-18T08:00:00+01:00
 • Dear partners and friends, i would like to inform you, that company MSJ Creative Zvolen(SK) is not able to pay all their financial obligations against me and they also didn't give me any reason, why they didn't pay it till today. I recomend to be careful when communicating with these companies, because this can be reason to think that they are not correct to their partners.
 • Vážení partneri a priatelia, chcem vás informovať že spoločnosť MSJ Creative Zvolen, nielenže nebola schopná uhradiť svoj zostávajúci záväzok voči mne, ale nevie ani uviesť dôvod, prečo tak do dnešného dňa urobila. Odporúčam preto byť pri komunikácii s touto spoločnosťou opatrný, pretože toto ich neplnenie záväzku tvorí dôvodné podozrenie z ich nekorektného správania sa voči svojim partnerom.


Dar
2006-05-20T22:46:17+01:00
 • Sorry - in slovak only.
 • Pri príležitosti uplynutia 10 rokov od začatia písania Daru som si ho opäť prečítal. Nielen preto, aby som sa neopakoval, ale hlavne, aby som si pripomenul všetko to, čo pre mňa táto kniha predstavuje. Dnes som ju dočítal a je to výnimočný pocit, je to ako prejsť sa po starej ceste a pripomenúť si veci, na ktoré nechcem zabudnúť. Prikladám drobnú fotku toho, čo všetko Dar obnáša - od rukopisov, cez kresby, editorské výtlačky na opravu chýb až po výsledný jednoduchý modrostrieborný výtlačok - jeden z 11-tich kusov, ktoré som si svojpomocne vydal v roku 1998.