creative
workshop
info


cw.sk is website of Marcel Zúbrik (aka Maco) and his company cw (creative workshop).

Maco's creative workshop is developer of software for Mac OS X, Windows and Linux, webpages and web applications.

 • official name of company: Marcel Zúbrik - cw
 • address: Internátna 32, 974 04 Banská Bystrica
 • country: Slovakia
 • Organization ID: 37396455
 • Tax ID: 1045976921
 • Registration: Žiar nad Hronom, register 613-7983

MacO's creative workshop was established 4.4.2002 by Marcel Zúbrik.
See portfolio for more information about work i've done.

cw.sk sú prezentáciou Marcela Zúbrika (alias Maco) a jeho živnosti cw (creative workshop = tvorivá dieľňa).

Macova tvorivá dieľňa sa zaoberá vývojom softvéru pre Mac OS X, Windows a Linux platformy, tvorbou webstránok a vývojom web aplikácií.

 • obchodný názov: Marcel Zúbrik - cw
 • adresa: Internátna 32, 974 04 Banská Bystrica
 • krajina: Slovensko
 • IČO: 37396455
 • DIČ: 1045976921
 • Registrácia: Žiar nad Hronom, register 613-7983

Macova tvorivá dielňa bola založená 4.4.2002 Marcelom Zúbrikom.
Pozrite si portfolio pre viac informácií o mojej doterajšej práci.


Marcel Zúbrik
Marcel Zúbrik

Short curiculum vitae:

 • born 16.3.1981 in Žiar nad Hronom;
 • last 4 years of primary school in class with extended Math hours;
 • high school with interest in economic, winner of local High School Competition;
 • in 1998 finished first book named Dar (Gift);
 • in 2000 graphic and web designer at EM DESIGN;
 • started to draw and write second book named "ito";
 • started the eComix project, work for Tatabojs and Pharmacopola;
 • 4.4.2002 established company;
 • started to develop and sell shareware utilities - aaw.mo and DiskLister;
 • created web solutions for local companies like Esprint, TBB, worked on prints for companies like Harmanec-Kuvert or Spandex;
 • 2004-2006 marketing department member of OMS company, responsible for web (code development) and other electronic presentations, including small software development;
 • 2006-2007 graphic designer of Kusák printhouse;
 • founder and developer of Whian.net project;

Curriculum vitae

Krátky životopis:

 • narodený 16.3.1981 v Žiari nad Hronom;
 • posledné 4 roky základnej školy v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky;
 • stredná škola so zameraním na ekonomiku, víťaz krajského kola SOČ;
 • v roku 1998 dokončená prvá kniha s názvom Dar;
 • rok 2000 - grafik a webdizajnér v EM DESIGN;
 • začiatok kreslenia a písania druhej knihy s názvom "ito"
 • začiatok projektu eComix, spolupráca s Tatabojs, Pharmacopola;
 • 4.4.2002 založená živnosť;
 • začiatok vývoja a predaja shareware programov aaw.mo a DiskLister;
 • vytvorené web riešenia pre firmy ako Esprint, TBB, práca na tlačovinách pre spoločnosti ako Harmanec-Kuvert či Spandex.
 • 2004-2006 člen marketingového oddelenia firmy OMS, zodpovedný za internetové stránky (vývoj kódu) a ostatné elektronické formy prezentácie, vrátane vývoja malých programov;
 • 2006-2007 grafik v tlačiarňach Kusák;
 • tvorca a vývojár projektu Whian.net

Podrobný životopisAll rights reserved. Authorship to content of this web site (eBooks, sounds, photos, drawings, static and animated graphic, codes, applications and others) belongs to me, Marcel Zúbrik (MacO). If you would like to reproduce, distribute or use some of these works, please contact me using the contact form.

Všetky práva vyhradené. Autorstvo vzťahujúce sa k obsahu týchto stránok (t.j. eKnihy, zvuky, fotografie, kresby, statická a animovaná grafika, kódy, aplikácie a ostatné) prináleží mne, teda Marcelovi Zúbrikovi (MacO). Ak máte záujem o reprodukovanie, šírenie, či použitie niektorého z týchto diel, prosím kontaktujte ma prostredníctvom formulára kontakt.