To protect agains spam, you can't find e-mail address on this site. For first contact, please use these contacts.

Z dôvodu ochrany proti spamu, nenájdete na týchto stránkach e-mailovú adresu. Pre prvý kontakt, prosím použite tieto kontakty.Your message will be sent on my email account and placed into mailbox of mail application on my computer, that only i have access to. I declare, that your message or personal data (name, email), will not be sent to anybody else, without your previous permision.

Vaša správa bude odoslaná na môj email a umiestnená do schránky emailového programu na mojom počítači, ku ktorému mám prístup iba ja. Prehlasujem, že vaša správa ani osobné údaje (meno, email), nebudú zaslané nikomu bez vášho predošlého zvolenia.


You can contact me over the traditional mail:
Marcel Zúbrik
Internátna 32
97404 Banská Bystrica Slovakia, Europe

Môžete ma tiež kontaktovať prostredníctvom tradičnej pošty:
Marcel Zúbrik
Internátna 32
97404 Banská Bystrica


You can try to catch me on business phone:
+421 902 153 160
but i recomend to contact me over upper form first, because i don't respond to phone calls from numbers i don't have in address book.

Môžete sa ma pokúsiť zastihnúť na pracovnom telefóne:
+421 902 153 160
avšak odporúčam kontaktovať ma najskôr prostredníctvom formulára hore, nakoľko neodpovedám na telefonáty z čísiel, ktoré nemám v adresári.