Developing more complex solutions with interactivity and animation can be interesting for everyone, who want to offer something more, who's not affraid to experiment and discover new ways to express ideas.

Vyvíjanie komplexnejších riešení s inteaktivitou a animáciou môže byť zaujímavé pre každého, kto chce ponúknuť niečo viac, kto sa nebojí experimentovať a objavovať nové spôsoby vyjadrenia nápadov.OMS touch screens
 • Presentation of OMS company and its products for touch screens has it's premiere at Light+Building fair, Frankfurt 2006. Since that, company is using this presentation with little modifications on most of its international and local fairs. Maybe because i developed this presentation to make update of content as simple as changing picture and video files.
 • Prezentácia firmy OMS a jej produktov na dotykových obrazovkách mala svoju premiéru na výstave Light+Building Frankfurt 2006. Od tej doby firma s menšími modifikáciami používa túto prezentáciu na väčšine svojich medzinárodných i domácich výstav. Možno preto, lebo som prezentáciu vyvinul tak, aby jej aktualizácia bola tak jednoduchá, ako výmena súborov obrázkov či videa.
OMS touch screens


OMS CD
 • In years 2005, 2006 and 2007 i developed for OMS company CD and DVD disks. Focused mostly on company's customers and architects, it contained all important data about company and products, in formats readable on all platforms.
 • V rokoch 2005, 2006 a 2007 som vytvoril pre spoločnosť OMS disky CD a DVD. Keďže boli zamerané predovšetkým na zákazníkov firmy a architektov, obsahovali všetky potrebné informácie o spoločnosti a produktoch, vo formátoch čitateľných na všetkých platformách.
OMS


Symbol
 • Symbol was/is my project of short animated 3D movie, where mascot of my company had the mail role. Unfinished but who knows, maybe one day :).
 • Symbol bol/je môj projekt krátkeho animovaného 3D filmu, v ktorom má maskot mojej živnosti hlavnú rolu. Nedokončený, ale ktovie, možno jedného dňa :).


Spandex PDF
 • Interactive PDF product catalogue for Spandex company. Enables users to navigate through catalogue, clicking top menu or PDF bookmarks.
 • Interaktívny produktový katalóg pre firmu Spandex vo formáte PDF. Umožňuje užívateľom prezeranie katalógu aj prostredníctvom horného menu a PDF záložiek.


Tatabojs Biorytmy
 • Data track of "Biorytmy" music album of czech band Tatabojs. Design by Design Ateiér, i was resposible for putting it all together and make it work on PC and Mac - under nick cw(maco).
 • Dátová stopa albumu "Biorytmy" českej skupiny Tatabojs. Vizuál mal na starosti Design Ateliér, ja som to dával celé dokopy a postaral sa, aby to fungovalo na PC a Mac - pod prezývkou cw(maco).
Tatabojs


cw CD
 • My first presentation CD was "cw CD" - with my early portfolio. I made 3D intro, of building robot, making him alive and learning him fly.
 • Moje prvé CD s prezentáciou bolo "cw CD" - s ukážkami rannej tvorby. Urobil som preň 3D intro o postavení robota, jeho prebudení k životu a učení sa lietať.
cw CD
Videos:
cw CD cw CD


2D animations and presentations / 2D animácie a prezentácie
 other 3D animations / ostatné 3D animácie