creative
workshop
software


Software development

I create software for personal use and for companies from small business to middle enterprise. Result is an stand-alone application, that don't need instalation - just copy it to your computer and run it.

Vývoj programov

Tvorím softvér pre osobné použitie, ako aj pre malé až stredne veľké firmy. Výsledkom sú samostatné aplikácie, ktoré nepotrebujú inštaláciu - iba ich skopírujete na svoj počítač a spustíte.


4 phases of development:/4 fázy vývoja:

back/späť next/ďalej
Sketch
1. Sketch

First communication about what's software expected to be and its result is a sketch.

We sketch, how software should look and behave like and what would be price for development.

1. Náčrt

Prvotná komunikácia odhaľuje, čo sa od softvéru očakáva a jej výsledkom je náčrt.

Náčrt približuje, ako by softvér mal vyzerať, čo by mal robiť a koľko by stál jeho vývoj.


Thanks to tools and knowledge I can offer better time and price ratio then software companies can offer to small business to middle enterprise. Communication is straight without mediators, which also cuts the costs.

There are some limits.
Developing big or too complex software from the ground is for software companies.
If you need someone to develop video editing software, or cool music player, or unbreakable encryption algorithm, then you have wrong address.

But if you need someone to make software, that will help you to organize data for your business, or small utility that will automatize work, than you have found the right man.

I'm able to create software connected to data on your web, software that can work with local or remote databases, XML files and many other resources, producing output in open formats.

Vďaka nástrojom a znalostiam, dokážem ponúknuť lepší pomer čas a cena aký malým a stredným firmám dokážu ponúknuť softvérové spoločnosti. Komunikácia prebieha priamo, čim odpajú náklady na medzičlánky.

Sú však určité obmedzenia.
Vyvinúť niečo veľké a nesmierne komplexné, je práca pre softvérové spoločnosti.
Ak potrebujete niekoho, kto pre vás vyvinie program na úpravu videa, vytvorí nový úžasný hudobný prehrávač, či neprelomiteľný kódovací algoritmus, potom ste na nesprávnom mieste.

Ak ale hľadáte niekoho, kto by pre vás vytvoril programy, ktoré by pomohli organizovať údaje pre vaše podnikanie, alebo menšie nástroje, ktoré zautomatizujú prácu, potom ste našli toho správneho človeka.

Viem vytvoriť programy prepojené s dátami na vašom webe, pracujúce s lokálnymi i vzdialenými databázami, XML súbormi a množstvom ďalších zdrojov, produkujúc výstupy v otvorených formátoch.Mac OS X, Windows and Linux

I use REAL studio enviroment to create small and middle size applications. I can create application for 3 most popular platforms:

Mac OS X, Windows a Linux

Používam prostredie REAL studio, v ktorom tvorím malé a stredne veľké programy. Dokážem vytvoriť program pre 3 najpoužívanejšie platformy:


Mac OS, Windows and Linux screenshots
 • Mac OS X - from version 10.4 (testing under 10.5),
 • Windows - from Windows XP (testing under XP),
 • Linux (testing under Ubuntu 7.04):
  • Ubuntu 6.06,
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 10,
  • Red Hat Enterprise Linux 5
 • Mac OS X - od verzie 10.4 (testovanie pod 10.5),
 • Windows - from Windows XP (testovanie pod XP),
 • Linux (testovanie pod Ubuntu 7.04):
  • Ubuntu 6.06,
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 10,
  • Red Hat Enterprise Linux 5


References

During those years i use REAL studio enviroment, i created many functions and i still develop new ones. References ordered chronologicaly.

 • aaw.mo - my first application in REALbasic (for Mac OS), originaly developed for my own needs,
 • miniCodeR - text-encoding convertor (for Mac OS and Windows),
 • Kalendárik - simple slovak name-day callendar, best to be launched on startup (for Mac OS),
 • FTP sherpa - FTP client (for Mac OS and Windows),
 • DiskLister - SQL file catalogizer (for Mac OS and Windows),
 • Adresár - organizer of marketing contact (for Windows),
 • Whian.net Publisher, Manager and Designer - applications for management and publishing of websites based on Whian.net CMS (for Mac OS and Windows),
 • and few small utilities, for automatization of some actions like picture resizer, dimensions calculator, ...
 • check my software portfolio, for more information about some of my applications.

Referencie

V prostredí REAL studio tvorím už niekoľko rokov, počas ktorých som si vytvoril mnohé funkcie a stále vyvíjam nové. Referencie sú zoradené chronologicky.

 • aaw.mo - môj prvý program v REALbasic-u (pre Mac OS), vytvorený pôvodne iba pre vlastnú potrebu,
 • miniCodeR - program pre prevod textových kódovaní (pre Mac OS aj Windows),
 • Kalendárik - jednoduchý meninový kalendár, vhodný pre spustenie pri štarte počítača (pre Mac OS),
 • FTP sherpa - FTP klient (pre Mac OS aj Windows),
 • DiskLister - SQL katalogizér obsahu diskov (pre Mac OS aj Windows),
 • Adresár - program slúžiaci na organizáciu marketingových kontaktov (pre Windows),
 • Whian.net Publikátor, Manažér a Dizajnér - programy určené pre tvorbu a správu stránok postavených na Whian.net CMS (pre Mac OS aj Windows),
 • a pár drobných utilitiek, pre zautomatizovanie niektorých činností, ako napríklad upravovač veľkosti obrázkov, prepočítavač rozmerov, ...
 • pozrite si moje software portfólio, pre bližšie informácie o niektorých mojich programoch.