creative
workshop
web


Web development

I create websolutions for creative personals and groups, for companies from small business to middle enterprise.

I can offer complete solutions - form early plans and sketches, through development of smart structure, valid code (optimized for search engines) and programming, to final placement on a server (hosting) and administration of content.

Vývoj webstránok

Tvorím webstránky pre tvorivých jednotlivcov a skupiny, ako aj malé až stredne veľké firmy.

Zabezpečujem kompletný proces - od úvodných plánov a skíc, cez vývoj šikovnej štruktúry, valídneho kódu (optimalizované pre vyhľadávače) a programovanie, až po výsledné umiestnenie na server (poskytnutie priestoru) a správu obsahu stránok.


4 phases of development:/4 fázy vývoja:

back/späť next/ďalej
Sketch
1. Sketch

First communication about what's web expected to be. Its result is a sketch.

We sketch, how website should look and behave like and what would be price for development.

1. Náčrt

Prvotná komunikácia odhaľuje, čo sa od webu očakáva a jej výsledkom je náčrt.

Náčrt približuje, ako by stránky mali vyzerať, čo by mali robiť a koľko by stál ich vývoj.


Everything for everyone

Do you need personal or company website? Or portal for your comunity? Everything is here, i'm sure we can find something for you.

Thanks to knowledge and experience, i can develop whole website from the ground. If price is important, i can offer some prebuilded solutions, that only need to customize. Based on my experience, i have developed my own Content Management System (CMS) named Whian.net, with some unique features, like real preview of webpage's final look, ability to edit content even if you're offline right now and more.

Všetko pre všetkých

Potrebujete stránky pre seba či firmu? Alebo portál pre vašu komunitu? Všetko je tu, som si istý, že niečo pre vás nájdeme.

Vďaka znalostiam a skúsenostiam, dokážem vytvoriť stránky úplne od základov. Ak je dôležitá cena, viem ponúknuť niektoré predpripravené riešenia, ktoré stačí upraviť. Na základe skúseností som vyvinul vlastný redakčný systém, s názvom Publikátor, obsahujúci niekoľko unikátnych vlastností, ako reálny náhľad výslednej podoby stránky, schopnosť upravovať obsah aj v prípade, že nie ste pripojený a mnohé ďalšie.


Example websites

References

I am developer and administrator of websites for small and bigger companies, single persons, communities and groups. References ordered chronologicaly.

 • Esprint - website of advertising company (design by me),
 • MSZ - website for Slovak championship of paramedics,
 • Svět lyžování - ski portal,
 • Lance Armstrong - website for book (design by me),
 • Betamont - website of company,
 • Green Whian - portal for those, who like hills, forests and nature (design by me, currently working as test and demo website),
 • OMS - website of light fittings producer (big website with many functions and small web applications),
 • Volley Senica, Florus, Floradies - smaller code and visual modifications of older sites or free code,
 • Ctibor - website of fencing theatre,
 • Kusák - website of printhouse (design by me),
 • Whian.net CMS - website of my CMS product (design by me),
 • Printhouse TBB - website of printhouse,
 • James ZH - website of climbing club James from Žiar nad Hronom (with articles, forum and photogallery), based on my Whian.net CMS (design by me),
 • Alu Slovakia - website of company interested in work and sell of aluminium profiles, based on my Whian.net CMS,
 • DVD Klub - internet DVD rental.
 • Internet e-shops Extra levné knihy, Knížkárna.
 • check my web portfolio, for more information about some of websites.

Referencie

Mám na svedomí tvorbu a správu stránok pre malé i väčšie firmy, jednotlivcov, komunity i občianske združenia. Referencie sú zoradené chronologicky.

 • Esprint - stránky reklamnej agentúry (môj dizajn),
 • MSZ - stránky pre Slovenské majstrovstvá zdravotníkov v tenise,
 • Svět lyžování - lyžiarsky portál,
 • Lance Armstrong - stránky knižky (môj dizajn),
 • Betamont - stránky firmy,
 • Zelený Whian - portál pre tých, čo majú radi hory, lesy a prírodu (môj dizajn, v súčasnosti ako testovacia a demo stránka),
 • OMS - stránky výrobcu svietidiel (veľké stránky s množstvom funkcií a malých web aplikácií),
 • Volley Senica, Florus, Floradies - menšie úpravy kódu a vizuálu starších stránok, či bezplatného kódu,
 • Ctibor - stránky šermiarskeho divadla,
 • Kusák - stránky tlačiarne (môj dizajn),
 • Publikátor - stránky môjho redakčného systému (môj dizajn),
 • Tlačiarne BB - stránky tlačiarní,
 • James ZH - stránky lezeckého klubu James Žiar nad Hronom (s článkami, diskusným fórom a fotogalériou), postavené na mojom redakčnom systéme Publikátor (môj dizajn).
 • Alu Slovakia - stránky spoločnosti zaoberajúcej sa opracovaním a predajom hliníkových profilov, postavené na mojom redakčnom systéme Publikátor,
 • DVD Klub - internetová požičovňa DVD.
 • Internetové obchody Extra levné knihy, Knížkárna.
 • pozrite si moje web portfólio, pre bližšie informácie o niektorých stránkach.