Projects Projekty

My projects are products born as ideas to solve exact problem.
They were created to help with problems I met personally.
With need for solutions that fit, I discovered origins of problems and created my own solutions.

Moje projekty sú produkty zrodené ako nápady riešiace konkrétny problém.
Boli vytvorené, na pomoc s problémami, s ktorými som sa sám stretol.
Potrebujúc riešenia na mieru, objavoval som pôvod problémov a vytvoril si vlastné riešenia.

StretchShop

StretchShop
moleculer docker mongodb

StretchShop is fast, scalable and easy to use e-business solution.
Runs as microservice or monolithic application.
Promise-based REST API, Vue.js frontend available.

StretchShop je rýchle, škálovateľné a ľahko použiteľné riešenie pre e-business.
Beží ako mikrosevisová alebo monolitická aplikácia.
REST API postavné na Promise, dostupný frontend vo Vue.js.

Monolith vs Microservices

Description

StretchShop is scalable - it can grow and shrink as the business needs. It can be run as monolithic or microservice application. Small company needs only simple hosting. And as it grows, it can use the same project and grow into cluster of microservices.

It is written as promise-based REST API, with service per model to be expanded easily and requests managed by Gateway API. Ready to be called from frontend application or client's internal system.

StretchShop is available as open-source with compiled Vue.js frontend included through GitHub, Docker Hub a NPM.

Backend and Frontend

Origin

Every business has its ups and downs. It's even more dynamic in the online age. I started to search for microservice solution because of experience with project architecture problem, which was killing the growth. Enterprise solutions were too expensive and not applicable for smaller companies. Scaling up or down meant to leave old project and rebuild it from ground.
When I found Moleculer, learned about Docker and MongoDB they made this whole idea possible. Something for real business situations.

Popis

StretchShop je škálovateľný - môže narásť a zmenšiť sa podľa potrieb podnikania. Môže bežať ako monolitická, aj ako microservise aplikácia. To znamená, že kým je spoločnosť malá, stačí jej jednoduchý hosting a ako rastie, môže použiť rovnaký projekt a narásť do klastra so sieťou dockerovaných mikroservisov, ktoré spolu komunikujú aj medzi rozličnými hostovacími riešeniami.

Je napísaný ako REST API postavené na Promise-och, so servisou pre každý model aby mohli byť jednoducho rozšíriteľné a spravovateľné cez Gateway API. Pripravené na zavolanie z frontend aplikácie alebo klientovho interného systému.

StretchShop je dostupný ako open-source s priloženým skompilovaným frontend-om vo Vue.js prostredníctvom GitHub, Docker Hub a NPM.

Backend a Frontend

Každé podnikanie má lepšie i horšie časy. V online ére je to ešte dynamickejšie. Začal som hľadať riešenie s mikroservisami kvôli skúsenosti s architektúrou projektu, ktorá bránila rastu podnikania. Enterprise riešenia boli príliš drahé a nepoužiteľné pre menšie firmy. Škálovanie nahor a nadol znamenalo opustiť starý projekt a prerobiť ho od základov.
Keď som objavil Moleculer, naučil sa o Dockeri a MongoDB, stala sa táto myšlienka reálnou. Niečim použiteľným v reálnom podnikaní.

Climber's
Routes

Climber's Routes
php mysql cordova

Climber's Routes is digital gear for climbers and publishers of climbing guides.
Climbers can search for routes, track climbed routes and share them.
Publishers can make money by publishing guides of climbing locations they know.

Climber's Routes je digitálny výstroj pre lezcov a tvorcov lezeckých sprievodcov.
Lezci môžu vyhľadávať cesty, evidovať prelezy a zdieľať ich.
Tvorcovia môžu zarábať publikovaním sprievodcov lezeckých oblastí, ktoré poznajú.

Route maps editor

Description

Climber's Routes aims to solve common problems of climbing community - unknown routes, missing tools simple tracking of climbed routes, missing tools to find, track, create and publish and distribute climbing data. Creating tools for publishing climbing data of higher quality, project tries to make climbing safer.

It consists of two apps, that can synchronise data:

  • Mobile application (Cordova) for the field work, to track climbs, get data for guides and view them.
  • Website as main tool for search, sharing, climber's profile and tools to create, publish, distribute and sell climbing guides using e-shop.

Project needs your support - whether by sharing information about it, by distributing your climbing guides with its tools, or by getting involved, to make it grow faster.

Origin

I climb because I don't believe human body has arms and legs to just sit all day. And as programmer I sit a lot. I started to create another climbing website because I found out, that in digital age even climbers need digital tools. They want to find climbing locations information and need money to secure climbing routes. Not being able to find that tool, I started to create my own.

First, it was only a tracker. Drawing lines on photos was first milestone. Another one was mobile application.

Popis

Climber's Routes je zameraný na riešenie bežných problémov lezeckej komunity - neznáme lezecké cesty, chýbajúce nástroje pre jednoduchú evidenciu prelezov, chýbajúce nástroje pre nájdenie, evidenciu, vytvorenie, publikovanie a distribúciu lezeckých informácií. Vytvorením nástrojov na publikovanie kvalitnejších sprievodcov sa projekt snaží urobiť lezenie bezpečnejším.

Pozostáva z dvoch aplikácií, ktoré si dokážu synchronizovať informácie:

  • Mobilná aplikácia (Cordova) pre prácu v teréne, evidenciu prelezov, získanie dát pre sprievodcov ako aj ich prezeranie.
  • Webstránka ako hlavný nástroj pre vyhľadávanie, zdieľanie, lezecký profil a nástroje pre tvorbu, publikovanie, distribúciu a predaj lezeckých sprievodcov cez e-shop.

Projekt potrebuje vašu pomoc - či už zdieľaním informácií o ňom, distribúciou svojich lezeckých sprievodcov prostredníctvom jeho nástrojov, alebo zapojením sa do projektu, aby mohol rásť rýchlejšie.

Pôvod

Leziem, pretože neverím, že ľudské telo má ruky a nohy len na to, aby celý deň sedelo. Ako programátor sedím skutočne veľa. Začal som vytvárať ďalšiu lezeckú stránku preto, lebo som zistil, že v digitálnej dobe aj lezci potrebujú digitálne nástroje. Chcú nájsť informácie o lezeckých oblastiach a potrebujú peniaze na zabezpečenie lezeckých ciest. Keďže som nebol schopný nájsť taký nástroj, začal som vytvárať svoj vlastný.

Pôvodne slúžil iba na evidenciu. Kresba línií na fotky bola prvým medzníkom. Ďalším bola mobilná aplikácia.

Jamlin

JaMLin
java electron

JaMLin is internalisation tool written in Java.
It's for developers, that want to keep their Markup Language clean.
It helps to extract strings from HTML (XML), translate and replace back.

JaMLin je "internacionalizačný" nástroj napísaný v Jave.
Je pre vývojárov, ktorí chcú zachovať svoj "Markup Language" čistý.
Pomáha vybrať textové reťazce z HTML (XML), preložiť a vrátiť späť.

Description

To use multiple languages in global environment developers work with HTML & XML templates in their projects and use special internalisation tools to display content in several languages. But these tools change the original code. That makes it hard to use them in other enviroment, programming language or project. JaMLin aims to deliver cross-platform solution that keeps the structural code intact and changes only the content text.

Project consists of two parts:

  1. Java based command line application for developers to extract and replace strings of original files. Creates extract.json files and uses them to keep translations and create versions in other languages.
  2. Electron desktop UI applications based on JS & HTML for editing translations of extract.json files.

With version 1 it should be complete solutions with tools for extracting strings from HTML and user friendly UI app to make translations of these strings. After returned to developer, running one command should represent simple way to create localised versions of original file, or updated of all translations.

Origin

JaMLin was born because I needed tool like this for websites and also wanted to create some real world Java application as I was learning more about it. Electron is popular wrapper for HTML + JS based applications. It made easy to include required functionality.

Popis

Pre použitie viacerých jazykov v globalizovanom svete vývojári pracujú s HTML & XML šablónami vo svojich projektoch a používajú špeciálne internacionalizačné nástroje, aby zobrazili obsah vo viacerých jazykoch. Avšak tieto nástroje menia pôvodný kód. To sťažuje ich použitie v inom prostredí, programovacom jazyku, či projekte. JaMLin sa snaží priniesť medziplatformové riešenie umožňujúce zachovať štruktúru kódu nedotknutú a mení iba obsahový text.

Projekt pozostáva z dvoch častí:

  1. V Jave napísaná aplikácia pre príkazový riadok pre vývojárov, na vyberanie a nahradenie textov pôvodných súborov. Vytvára extract.json súbory a používa ich na uchovanie prekladov a vytvorenie verzií v inom jazyku.
  2. Electron aplikácia s UI postaveným na JS & HTML pre úpravu prekladov extract.json súborov.

Verzia 1 by mala byť kompletným riešením s nástrojmi na vybranie textov s HTML a aplikáciou s užívateľsky prívetivým UI pre preloženie týchto textov. Po návrate k vývojárovi by malo spustenie jediného príkazu reprezentovať jednoduchý spôsob pre vytvorenie lokalizovaných verzií pôvodného súboru, alebo aktualizácií všetkých prekladov.

Pôvod

JaMLin sa zrodil, pretože som potreboval taký nástroj pre webstránky a chcel som zároveň vytvoriť nejakú praktickú aplikáciu v Jave, o ktorej som sa učil viac. Electron je populárny nástroj pre HTML + JS aplikácie. Umožnil jednoducho zapracovať potrebnú funkcionalitu.

Jamlin Editor

DiskLister

DiskLister
Xojo

Simple cross-platform (Mac, Win, Linux) was a catalogizer shareware created in Xojo. DiskLister solution contained 3 applications: Admin, Server and Client - it was my first attempt for client-server stand-alone application.

Jednoduchý medzi-platformový (Mac, Win, Linux) bol katalogizér v podobe shareware vytvorený v Xojo. Disklister riešenie obsahovalo 3 aplikácie: Admin, Server a Klient - bol to môj prvý pokus o klient-server "stand-alone" aplikáciu.

Whian.net

Whian.net
php mysql

Simple framework for growing needs.

Jednoduchý framework pre rastúce potreby.