Explore Preskúmať

Who is Marcel Zúbrik

Kto je Marcel Zúbrik

Profile Profil

 • Location:
  Banská Bystrica, Slovakia, Europe
 • Age:
  43 years
 • Marital status:
  Married
 • Work status:
  self employed, internal software developer with contract
 • Curriculum vitae
 • Bydlisko:
  Banská Bystrica, Slovensko, Európa
 • Vek:
  43
 • Stav:
  Ženatý
 • Pracovný stav:
  SZČO, interný softvérový vývojár so zmluvou
 • Curriculum vitae (EN)

Contact Kontakt

I prefer first contact do be done over social networks:

Uprednostňujem prvý kontakt cez sociálne siete:

Priorities Priority

For good time management you need to set your priorities. Here are mine:

Pre dobrú organizáciu času si človek musí stanoviť priority. Tu sú moje:

 1. Family
 2. Work
 3. Hobbies
 1. Rodina
 2. Práca
 3. Koníčky

I don't need work as much, as I need family. Any work that wants to be more important is a bad one. Working 60 hours per week would burn me out, give me no time for exploring new tech trends and no time for enjoying my family. And that's job without personal interest.
Even my work evolves from my hobbies, it's always more important than hobbies. Hobbies are something that just widens my horizons and gives me new views, but doesn't feed me and my family.
There is room for agreement about exceptions when situation requires and allows it. But most important is, that these rules simply work and trying to trick them, does not.

Nepotrebujem prácu tak, ako potrebujem rodinu. Práca, ktorá sa snaží byť dôležitejšia, je zlá práca. Pracovať 60 hodín týždenne znamená vyhorieť, nemať čas na objavovanie nových technologických trendov a nemať čas na moju rodinu. Takej práci chýba osobná motivácia.
Hoci moja práca vychádza z mojich koníčkov, je vždy dôležitejšia ako koníčky. Tie sú niečo, čo rozširuje moje horizonty a dáva mi nové pohľady, ale nenakŕmi mňa a moju rodinu.
Keď to situácia vyžaduje a dovoľuje, je priestor na dohodu o výnimkách. Najdôležitejšie ale je, že tieto pravidlá jednoducho fungujú, naopak snahy obísť ich, nie.

Interests Záujmy

 1. Have a great time with my Son and Wife.
 2. Improve my projects and learn new ways of making them better.
 3. Climb great climbing routes and do enough Exercise to feel fine.
 4. Create new interesting Drawings & Paintings and other creative stuff, learn more about ways of creating.
 5. Continue to Discover world around me and How and Why do things work.
 1. Tráviť skvelý čas s mojím Synom a Manželkou.
 2. Zlepšovať moje projekty a učiť sa nové spôsoby ako ich vylepšiť.
 3. Liezť skvelé lezecké cesty a Cvičiť dostatočne na to, aby som sa cítil fit.
 4. Vytvárať nové zaujímavé Kresby a Maľby a ostatné tvorivé veci, učiť sa viac o rôznych spôsoboch tvorby.
 5. Pokračovať v Objavovaní sveta vôkol mňa a toho Ako a Prečo v ňom veci fungujú.