Development Programovanie

Software development is like magic.
It's about using the right keywords.

Programovanie je ako čarovanie.
Je to o použití tých správnych slov.

My portfolio contains Moje portfólio obsahuje :

 • Team player - work on projects for digital agencies (SCR, Kremsa) with teams of 2-10 people (e-commerce & presentation).
 • Freelancer - learned how to communicate with my customers and design & create best solution for their needs and budgets.
 • Personal - my own projects where I am both - customer and contractor.
 • Management - solving problems and finding best way to be solved (with priorities in mind).
 • Finances - understanding financial side of projects (high-school focused on the economy).
 • Communication - profesional and friedly communication with customers and co-workers.
 • Win-win - ability to find agreement that is win for all sides (concept I learned as father).
 • Tímový hráč - práca na projektoch (SCR, Kremsa) v tímoch 2-10 ľudí (e-commerce & prezentácie).
 • Freelancer - naučil som sa ako komunikovať so svojimi zákazníkmi, navrhnúť aj vytvoriť im najlepšie riešenie pre ich potreby a rozpočty.
 • Osobné - moje vlastné projekty, kde som oboje - zákazník aj dodávateľ.
 • Manažment - riešenie problémov a hľadanie najlepších spôsobov pre ich riešenie (majúc na pamäti priority).
 • Financie - rozumiem finančnej stránke projektov (stredná škola zameraná na ekonomiku).
 • Komunikácia - profesionálna a priateľská komunikácia so zákazníkmi a spolupracovníkmi.
 • Win-win - schopnosť nájsť dohodu, ktorá vyhovuje všetkým stranám (koncept ktorý som sa naučil ako otec).

Technologies are just tools - here's my set: Technológie sú iba nástroje - tu je moja sada:

 • Javascript (node.js, Vue.js, Moleculer, Angular, Gulp, Grunt)
 • PHP (OOP - Laravel, Zend)
 • MySQL, Elasticsearch, MongoDB
 • Docker
 • Java (SE)
 • CSS (SASS, LESS)
 • Electron, Cordova
 • Command line (Bash)
 • JIRA
 • GitLab, GitHub, BitBucket
 • Mac & Linux useružívateľ

More details about projects I worked on can be found on my Viac informácií o projektoch, na ktorých som pracoval, je možné nájsť na LinkeIn profile.
You can also contact me using my Kontaktovať ma možno aj na Facebook profile.

Analytics & Consulting Analýzy a Konzultácie

Sharing the experience Zdieľanie skúseností

For those cases when your idea or project needs help Pre tie prípady, keď nápad alebo projekt potrebujú pomoc

Years of experience developing e-business solutions, systems that help companies to manage their business, grow effectivity and promote. My biggest advantages are long experience in development as both - freelancer and agency senior developer; wide range of interests give me ability to find new solutions; open mind - power to accept other views.

Roky skúseností vývoja e-business riešení a systémov, ktoré pomáhajú firmám riadiť ich podnikanie, zvyšovať efektivitu a reprezentovať. Moje najväčšie výhody sú dlhodobá prax vo vývoji - ako samostatný freelancer, aj ako skúsený vývojár v rámci tímu agentúry; široký záber záujmov umožňujúci nachádzať nové riešenia; open mind - schopnosť prijať iný pohľad na vec.

Maybe this is not what you're looking for, if just need need another developer for your project. But I can be voice that helps you to solve problems. External analysis and consultation about your project - its technologies, architecture, work flow, specific logic problems - can help you to improve your solution as a manager. As developer I analyse and give consultations every day - to other developers, project managers. I try to give my best view of what I see as a problem and what solution could lead us closer to making it best in situation we are.

Možno toto nie je to čo hľadáte, ak iba potrebujete ďalšieho programátora pre svoj projekt. Môžem byť ale hlasom, ktorý vám pomôže riešiť problémy. Externá analýza či poradenstvo pre váš projekt - ohľadom technológií, architektúry, procesov, špecifických logických problémov - vám dokážu pomôcť zlepšiť vaše riešenie z pozície manažéra. Ako programátor analyzujem a dávam konzultácie každý deň - ostatným vývojárom, projektovým manažérom. Snažím sa ponúknuť najlepší pohľad na to, čo vidím ako problém a aké riešenie by mohlo viesť bližšie k tomu najlepšiemu možnému za daných podmienok.