Creativity Tvorivosť

I draw to discover shapes and enjoy touching them with pencil.
I paint to chat with colors.
I catch moments and change them.
Writing is a way to build worlds and travel them.

Kreslím, aby som objavoval tvary, dotýkal sa ich ceruzkou.
Maľovanie je pokec s farbami.
Zachytávam momenty a ohýbam ich.
Písanie je spôsob ako budovať svety a cestovať nimi.

Obrazy Pictures

If you like my art, you can support me by buying it.
You can buy prints from DeviantArt.
T-shirts and other products with my prints from Redbubble.

Ak sa ti páčia moje veci, môžeš ma podporiť ich kúpou.
Výtlačky je možné kúpiť na DeviantArt.
Tričká a ostatné produkty s mojou potlačou na Redbubble.

Slová Words

I published 4 books and few articles for zajtra.sk a blog.sme.sk. Please note they are all in Slovak language.
In English there's a blog of Climber's routes project climbersroutes.tumblr.com.

Publikoval som doteraz 4 knihy a viacero článkov v slovenčine na zajtra.sk, blog.sme.sk.
V angličtine ide o blog patriaci pod projekt Climber's routes climbersroutes.tumblr.com.

Sounds Zvuky

These are experimental sounds where I discovered what I can do with sounds around us,
how to create mood or play with harmony or just play on instruments I find.

Toto sú zvukové experimenty, v ktorých som sa snažil objavovať, čo dokážem robiť so zvukmi okolo nás,
ako vytvárať náladu a hrať sa s harmóniou alebo nástrojmi, ktoré nájdem.

Creativity is infinite power that keeps me going. Tvorivosť je nekonečný zdroj energie poháňajúci ma vpred.