( photo/foto
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
draw/kresba
2,3,4
cg sound/zvuk old software/staré programy eknihy )
.... ..... ....
bawboriskuk
bawboriskuk0
bawboriskuk1

 
bawboriskuk2
bawboriskuk3


....+....film....
....2 animals....
bawcica
bawsvina

....v nepohybe....
bawhoredomy
bawoblaky
bawpero