Whian.net Publisher - Lates Builds / Najnovšie verzie

News about Whian.net Publisher / Novinky o Whian.net Publikátorovi

Whian.net Publisher - Lates Builds / Najnovšie verzie

Postby Marcel Zúbrik on 07 Dec 2007, 16:01

Actual versions of Publisher can always be found on these addresses:
Aktuálnu verziu Publisher-a je možné vždy nájsť na týchto adresách:


Please, don't post bugs into this topic, but create new one - best if you create new for every new build. Just to make things organized somehow.
Prosím informácie o objavených problémoch nepíšte do tohto vlákna, ale vytvorte samostatné vlákno - najlepšie zvlášť pre každý nový build. Nech je to nejako clenene.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

build 2007-12-07 r1

Postby Marcel Zúbrik on 07 Dec 2007, 16:13

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows a Linux

Build sa podarilo úspešne spustiť na všetkých uvedených platformách.
Build was successfully launched on all of release platforms.

Známe problémy / Known issues:
  • verzia pre Linux nevie pracovať so štylizovaným textom / version for Linux can't work with styled text.
  • Windows ani Linux nevedia previesť odstavce zo štylizovaného textu do sémanticky správneho HTML / both Windows and Linux can't convert paragraphs from styled text into semanticaly correct HTML.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

build 2008-01-09 r1

Postby Marcel Zúbrik on 09 Jan 2008, 11:01

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows a Linux

Build sa podarilo úspešne spustiť na všetkých uvedených platformách.
Build was successfully launched on all of released platforms.

Novinky / What's new:
  • zarovnanie odstavcov a aplikácia vlastných CSS štýlov na odstavce / paragraph alignment and application of custom CSS styles on paragraphs.

Známe problémy / Known issues:
  • verzia pre Linux nevie pracovať so štylizovaným textom a nezobrazuje správne rýchly náhľad / version for Linux can't work with styled text and can't display quick preview correctly.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

build 2008-03-06 r1

Postby Marcel Zúbrik on 07 Mar 2008, 01:40

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows a Linux

Build sa vzhľadom na to, že išlo len o opravu chýb testoval iba na Mac OS X Leopard.
Build is just a bug-fix and therefore it was tested only under Mac OS X Leopard.

Novinky / What's new:
  • administrátori môžu tvoriť články aj v cudzom mene.

Známe problémy / Known issues:
  • verzia pre Linux nevie pracovať so štylizovaným textom a nezobrazuje správne rýchly náhľad / version for Linux can't work with styled text and can't display quick preview correctly.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

build 2008-04-23 r4

Postby Marcel Zúbrik on 23 Apr 2008, 10:57

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows a Linux

Build sa vzhľadom na to, že išlo len o opravu chýb testoval iba na Mac OS X Leopard.
Build is just a bug-fix and therefore it was tested only under Mac OS X Leopard.

Novinky / What's new:
Potvrdzovacie okno pri pokuse zatvoriť okno s neuloženými zmenami, nastavenia pre proxy spojenie, opravený zoznam článkov s radením podľa rubrík (nebolo možné z tohto zoznamu poslať článok, teraz opravené).
Dialog displays if want to close document with unsaved changes, settings for connection using proxy, fixed column ordered list of articles (couldn't sent article from this list, now fixed).

Známe problémy / Known issues:
verzia pre Linux nevie pracovať so štylizovaným textom, neukladá správne článok, nezobrazuje správne náhľad / version for Linux can't work with styled text, don't save article correctly, can't display quick preview correctly.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

build 2008-09-10 r5

Postby Marcel Zúbrik on 10 Sep 2008, 09:48

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows a Linux

Novinky / What's new:
Prostredie pre jednoduché úpravy obrázkov, úpravy prevodníka kódu a štylizovaného textu, zrušenie tlačidla OK pri editovaní parametrov článku ako názov a podobne, opravy chýb.
Enviroment for simple picture manipulation, code-to-styled converter modifications, OK button canceled in area for article parameters like name, bugfixes.

Známe problémy / Known issues:
verzia pre Linux nevie pracovať so štylizovaným textom, neukladá správne článok, nezobrazuje správne náhľad / version for Linux can't work with styled text, don't save article correctly, can't display quick preview correctly.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

build 2008-10-11 r6

Postby Marcel Zúbrik on 11 Oct 2008, 22:40

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows a Linux

Novinky / What's new:
Prepísaný systém pre kľúčové slová (neobmedzený počet, oddeľované čiarkou), nový formát pre linkovanie na ostatné články, pribudlo tlačidlo obnovenia automaticky generovaného úvodného textu článku.
Rewriten system for keywords, new format for linking to other articles, button to refresh automaticaly generated lead text of article.

Opravy chýb / Bugfixes:
  • Rýchle zobrazenie už funguje bez problémov aj na Mac OS X / Quick preview is displaying right on Mac OS X;
  • Opäť správne fungujú dátum aktivácie a deaktivácie / Activation and Deactivation dates working well again;
  • Pri posielaní nového článku sa nezabúda na obrázky / Sending new article don't forget about pictures;
  • Fungujú skratky / Working shortcuts - mac: apple+B a apple+i, win: CTRL+B a CTRL+i;

Známe problémy / Known issues:
verzia pre Linux nevie pracovať so štylizovaným textom, neukladá správne článok, nezobrazuje správne náhľad / version for Linux can't work with styled text, don't save article correctly, can't display quick preview correctly.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

build 2008-10-14 r6 - package fix

Postby Marcel Zúbrik on 15 Oct 2008, 13:03

Oprava balíkov pre všetky platformy - poškodený súbor so zdrojovými dátami mohol spôsobiť pád.
Package fix for all platforms - damaged resource file could raise crash.
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

1.0.8., build 245, 2010-02-19 0:54

Postby Marcel Zúbrik on 19 Feb 2010, 02:35

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows

Novinky / What's new:
Systém pre automatický Update / Auto-update system;
PDF súbory sa nevkladanjú do ZIP archívu / PDF files are not included into ZIP archive

Opravy chýb / Bugfixes:
Ukladanie obrázkov / Picture saving;
Sťahovanie článku / Downloading article;

Známe problémy / Known issues:
RTF export;
prílohy sa vymažú po znovuuložení / attached files will delete after resaving;
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia

1.0.8., build 246, 2010-02-23 11:32

Postby Marcel Zúbrik on 23 Feb 2010, 12:21

Vypustený pre / Released for:
Mac OS X, Windows, Linux

Novinky / What's new:
-

Opravy chýb / Bugfixes:
opravený problém s adresárom "update" / "update" directory issue fixed;

Známe problémy / Known issues:
RTF export;
prílohy sa vymažú po znovuuložení / attached files will delete after resaving;
Marcel Zúbrik - Whian.net founder and developer
Marcel Zúbrik
Site Admin
 
Posts: 20
Joined: 18 Oct 2007, 09:30
Location: Žiar nad Hronom, Slovakia


Return to Whian.net Publisher

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron